Reklama

Prawda czy fałszywka? Chyba nieważne bo i tak większość była tak realizowana ...


Topic author
SJS
Major
Major
Posty: 1125
Rejestracja: 07 sie 2011 13:38
Podziękował: 13 razy
Otrzymał/a podziekowań: 92 razy
Lokalizacja: Warszawa
Status: Offline

Prawda czy fałszywka? Chyba nieważne bo i tak większość była tak realizowana ...

Postautor: SJS » 19 cze 2017 22:24

Temat niby z przeszłości ale część skutków widoczna do dziś i dotyczy naszej obecnej i przyszłej sytuacji także dotyczy wojska i odpowiedzi na pytanie okupacja czy przyjaźń.
Ponoć jest to instrukcja Moskwy jak mają działać w Polsce - czy prawdziwa nie wiem.
Język dziwny bo to ma być tłumaczenie...
Wielu twierdzi, że to podróbka ale jak się przyjrzeć to większość z tego było na pewno realizowane...
i sama instrukcja:
"1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
[?]
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem, a ludnością cywilna kraju. Nie dopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez nasza kadrę oficerska, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
Było realizowane...
3. Przyśpieszyć likwidacje krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
Było realizowane...
4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności wysyłać żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
Nie wiem...
5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedna organizacje i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska były obsadzone przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
Było realizowane...
6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedna organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
Było realizowane...
7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
Nie wiem...
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących jednać sobie popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
Było realizowane...
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
Było realizowane...
10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
?
11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można tez również nazywać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilości towarów wysysanych przez nas do krajowców, ale wspominała,, że to w ramach wymiany handlowej.
Było realizowane...
12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
?
13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak aby prowadzenie gospodarstwa stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności należy przystąpić do kolektywizacji. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
Było realizowane...
14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
Było realizowane...
15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
?
16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą jedynie się zajmować sposobem wykonywania zleconych żądań.
Było realizowane...
17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inna pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświaty, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
Było realizowane...
18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
Było realizowane...
19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk z których pochodzą.
Było realizowane...
20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
?
21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.
Było realizowane...
22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje badawcze.
Było realizowane...
23. Należy zwrócić szczególna uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalne instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W przypadku głośnych odkryć spowodować sprzedanie ich za granice. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
Było realizowane...
24. Spowodować zakłócenia punktualności transportów (z wyjątkiem transportów określonych w instrukcji NK552-46)
?
25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać tam stawiane wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linie określona w instrukcjach.
Było realizowane...
26. Popularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
Było realizowane...
27. Wystąpienia publiczne władz krajowych mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne ale nie mogą doprowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
?
28. Zwrócić baczna uwagę czy w odbudowanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
Było realizowane...
29. Przy budowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe wpływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
Było realizowane...
30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowle inwentarza lub gromadzenia żywności na dłużej i w większych ilościach.
Było realizowane...
31. Spowodować aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcje artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
Było realizowane...
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno dopuszczać do jej zmniejszenia ani pozwolić na sprawną prace.
Było realizowane...
33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuszczać do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
Było realizowane...
34. Szczególnej obserwacji poddać kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowanie, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
Było realizowane...
35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji miedzy przedmiotami, do ograniczenia greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranie królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym wprowadzić wąskie specjalizacje.
Było realizowane...
36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
Było realizowane...
37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
Było realizowane...
38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależną od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, nasza kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejąca nienawiść do nas
Było realizowane...
39. Zadbać o budowę dróg i mostów oraz licznych połączeń aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko z każdej strony dotrzeć do punktów oporu lub koncentracji sił opozycji.
?
40. Pilnować aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi, lub aresztować ich za wykrocznia kryminalne.
Było realizowane...
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądowa bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków oskarżycieli, informatorów).
?
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partie, którzy swa działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy odwołać ich ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrowa do późniejszej wymiany.
Było realizowane...
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
?
44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów, mających niższe kwalifikacje.
Było realizowane...
45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu."
Było realizowane...
Gdzie granica między prawdą a fałszem?
--
sjs
Błędów się nie da uniknąć ale ich powtarzania - tak

Awatar użytkownika

Razorblade1967
Generał Brygady
Generał Brygady
Posty: 3422
Rejestracja: 18 paź 2011 19:45
Podziękował: 8 razy
Otrzymał/a podziekowań: 707 razy
Status: Online

Re: Prawda czy fałszywka? Chyba nieważne bo i tak większość była tak realizowana ...

Postautor: Razorblade1967 » 21 cze 2017 11:43

SJS pisze:...i odpowiedzi na pytanie okupacja czy przyjaźń.

Ani jedno, ani drugie... Stan pośredni czyli państwo o ograniczonej suwerenności (choć różnie, w różnych latach), znajdujące się pod politycznym i militarnym wpływem tzw. "mocarstwa".

Żartobliwie odpowiem starym dowcipem (który zapewne znasz i pamiętasz) z PRL-u - ZSRR nie był nam "przyjacielem" tylko "bratem" (dla nie pamiętających tych czasów - od sformułowań o "bratnim narodzie radzieckim"). Dlaczego? Bo przyjaciół wybieramy sobie sami, a na "wybór" brata to my wpływu nie mamy.

SJS pisze:"1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
[?]

Bardzo logiczne i generalnie pasuje do metod działania służb i wywiadu każdego chyba państwa.

SJS pisze:4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności wysyłać żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
Nie wiem...

Nierealne... pododdziały wojskowe tworzy się mieszając żołnierzy o różnym doświadczeniu ze sobą (świeżo wcielonych oraz "weteranów" frontowych) - inaczej by to nie funkcjonowało prawidłowo, jednak WP konstrukcyjnie nie różniło się od innych armii.

SJS pisze:10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
?

Niby logiczne... jednak nierealne i nieskuteczne. Nadmierna ilość ludzi "w kręgu wtajemniczenia" powoduje nieskuteczność działań... no chyba, że rozumiemy przez takie sformułowanie współpracę ze służbami zewnętrznymi niejako "za pośrednictwem" służb lokalnych współpracujących z tymi zewnętrznymi czyli jednak nie "bez wiedzy" (czy może bez wiedzy większości - nawet tej "przy władzy").

Raczej pasowałoby nie tyle "większości" co "większości najważniejszych" (strategicznych itp.). Inaczej to po prostu nierealne...

SJS pisze:20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
?

Tylko wtedy gdy sprecyzujemy, które to są "odpowiednie"... jeśli chodzi tylko o te najwyższe to prawdopodobne.

Znowu trzeba by sprecyzować o jakie lata chodzi... Początkowo przy budowaniu WP nie było, żadnej możliwości zrobienia tego bez udziału radzieckiej kadry dowódczej i technicznej. Nie zaprzeczając politycznemu celowi obecności radzieckich żołnierzy na wyższych stanowiskach to jednocześnie był to też cel jak najbardziej merytorycznie uzasadniony i konieczność. Po prostu nie było oficerów-Polaków zdolnych do dowodzenia na odpowiednich szczeblach, nie było specjalistów technicznych, nie było żołnierzy o odpowiednich kwalifikacjach - a proces szkolenia takowych jest długotrwały. Niektóre jednostki musiały być wręcz w całości przeniesione z ACz do WP i dopiero potem powoli polonizowane w miarę szkolenia Polaków w odpowiednich specjalnościach... Szczególnie w lotnictwie, gdzie proces szkolenia jest długotrwały, ale też do 2 AWP trzeba było przenieść w całości radziecką brygadę pancerną, bo nie było czasu na wyszkolenie takiej złożonej z Polaków. Na mniejszą skale miało to też miejsce w jednostkach złożonych typowo z Polaków... bo często uzupełnienie sprzętowe musiało przychodzić "wraz z załogami" (szybciej się uzupełnia zniszczony czołg czy działo samobieżne... niż wyszkoli jego załogę).

Z czasem utrzymywanie na wysokich stanowiskach generalicję i wysokich oficerów z przeszłością w ACz było już oczywiście tylko w celach politycznych... co miało miejsce do zmian po 1956. Jednak początkowo abstrahując od całej polityki i tak nie było innego wyjścia (realnego oczywiście).

SJS pisze:27. Wystąpienia publiczne władz krajowych mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne ale nie mogą doprowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
?

Chyba nie... Akurat propaganda ówczesna (ale znowu o jakie lata chodzi?) mocno bazowała na możliwych do wykorzystania cechach i przywarach Polaków. To z tamtych czasów pochodzi wiele funkcjonujących do dzisiaj mitów - raczej szło to w kierunku gloryfikacji Narodu Polskiego (jakby nie patrzeć wykorzystywało to naszą megalomanię) tylko "źle zarządzanego" i kierowanego przez... I tutaj negatywne przymiotniki zależały od czasów tej propagandy, bo były zmienne.

SJS pisze:37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
Było realizowane...

Nie zgodzę się... raczej nie dopuszczać do pisania prawdy - to co było propagandowo korzystne jak najbardziej dopuszczano.

SJS pisze:39. Zadbać o budowę dróg i mostów oraz licznych połączeń aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko z każdej strony dotrzeć do punktów oporu lub koncentracji sił opozycji.
?

To akurat logiczne i niezależne od politycznego systemu... Budowa sieci dróg i mostów z uwzględnieniem takiego sposobu by ułatwiać przemieszczanie się wojsk była wtedy przecież raczej standardem w całej Europie.

SJS pisze:Gdzie granica między prawdą a fałszem?

Jest bardzo płynna... a i część realizowanych działań bynajmniej nie musiała pochodzić "z Moskwy" - bo po prostu są typowymi metodami na stworzenie państwa "dyktatorskiego" czy "totalitarnego".
To nie sztuka zginąć za Ojczyznę, sztuka spowodować by nieprzyjaciel oddał życie za swoją.

Wróć do „Hyde Park”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości