Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 536 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Postautor: Epitet » 11 sty 2021 18:38

Aktualizacja: 11.01.2021 rok
PiS chce zabrać ludziom prawo do odmowy przyjęcia mandatu

Agata Łukaszewicz
Jeśli zmiany wejdą w życie, ukarany, np. przez policję, obywatel, który zdecyduje się zaskarżyć mandat do sądu, będzie musiał udowodnić swoją niewinność.
Przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia wywołał ogromną burzę.

link https://www.rp.pl/Prawo-karne/301109919 ... ndatu.html


Opozycja nie ma wątpliwości, że w ten sposób rząd chce zastraszyć obywateli, którzy dziś – w czasie pandemii i licznych obostrzeń – coraz częściej odmawiają przyjęcia mandatu.
Tym bardziej że sądy często stają po ich stronie, przyznając im rację, i o wymierzaniu kary nie ma mowy.

W projekcie znalazła się też inna propozycja. Posłowie PiS chcą, by referendarze sądowi mogli wymierzać kary nagany albo grzywny w postępowaniu nakazowym.
Kompetencja ta ma być fakultatywna (w zależności od możliwości kadrowych w danym sądzie) i niezależna od możliwości wydawania wyroków nakazowych przez sąd.

Autorzy projektu twierdzą, że proponując zmiany, chcą odciążyć sądy od rozpoznawania wniosków o ukaranie kierowanych do nich przez policję, a przez to usprawnić postępowanie mandatowe.

Projekt nosi datę 8 stycznia.
Podpisało się pod nim 32 posłów PiS.
Sprawozdawcą projektu będzie poseł Jan Kanthak.
Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, projekt ma trafić do pierwszego czytania już podczas jednego z najbliższych posiedzeń Sejmu.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie


taki przepis zostaje znowelizowany....

link https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=866

Projekt


USTAWA
z dnia………………………….. 2021 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423 i 2112) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Orzeczenie wydaje się w formie wyroku, postanowienia albo nakazu karnego. Postanowieniem rozstrzyga się, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.”,
b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Nakaz karny wydaje referendarz sądowy, gdy ustawa to przewiduje.”;

2) w art. 60 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zachodzi możliwość wydania wyroku nakazowego albo nakazu karnego;”;

3) w art. 94 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 504, art. 505 § 1 zdanie pierwsze i § 2 zdanie pierwsze, a także art. 506 § 1-3, § 5 i 6 Kodeksu postępowania karnego.”;

4) po art. 94 dodaje się art. 94a w brzmieniu:
„Art. 94a. § 1. Referendarz sądowy na posiedzeniu może wydać nakaz karny w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany albo grzywny. Nakazem karnym nie można orzec środka karnego.
§ 2. W razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu karnego referendarz sądowy zarządzeniem przekazuje sprawę prezesowi sądu, który wydaje stosowne zarządzenia, nie wyłączając skierowania sprawy na posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku nakazowego.
§ 3. Nakaz karny, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, ulega wykonaniu jak prawomocny wyrok skazujący.
§ 4. W kwestiach nieuregulowanych do nakazu karnego oraz postępowania w przedmiocie wydania nakazu karnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyroku nakazowego oraz postępowania w przedmiocie wydania wyroku nakazowego.”;

5) w art. 97:
a) uchyla się § 2,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia oraz o treści przepisu art. 99a § 6.”;

6) w art. 98:
a) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Grzywnę uważa się za nałożoną takim mandatem z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.”,
b) w § 3 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:
„Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty jej nałożenia tym mandatem oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Grzywnę uważa się za nałożoną takim mandatem z chwilą jego odbioru przez ukaranego.”,
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać organ, na rzecz którego w terminie 14 dni ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Termin do uiszczenia grzywny liczy się od dnia:
1) wystawienia mandatu – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1;
2) doręczenia mandatu – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2.”;
d) dodaje się § 6-8 w brzmieniu:
„§ 6. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, staje się prawomocny z chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny we wskazanym terminie – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1.
§ 7. Grzywnę uważa się za nałożoną mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 3, z chwilą jego odbioru przez ukaranego – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2.
§ 8. W razie odmowy odbioru mandatu lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru mandatu przez ukaranego, funkcjonariusz sporządza na mandacie odpowiednią wzmiankę; wówczas mandat uznaje się za odebrany.”;

7) art. 99 otrzymuje brzmienie:
„Art. 99. W razie nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym w przypadku, o którym mowa w art. 98 § 4 pkt 1, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym.”;

8) po art. 99 dodaje się art. 99a-99d w brzmieniu:
„Art. 99a. § 1. Od nieprawomocnego mandatu karnego ukaranemu przysługuje, w terminie 7 dni od dnia nałożenia grzywny tym mandatem karnym, odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do sądu. Przepis art. 429 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
§ 2. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżony mandat karny oraz czy zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. Odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swoich twierdzeń.
§ 3. O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia:
1) w terminie 3 dni organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę zaskarżonym mandatem karnym, wzywając do nadesłania w terminie 7 dni materiałów sprawy; organ ten uprawniony jest do występowania w sprawie w charakterze oskarżyciela publicznego;
2) ujawnionego pokrzywdzonego, pouczając go o przysługujących uprawnieniach; przepis art. 26 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego mandatu karnego.


I tylko pomyśleć, że posłowie na Sejm RP całe dnie i noce rozmyślają jak tutaj zrobić lepiej obywatelowi.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

malcin822
Chorąży
Chorąży
Posty: 468
Rejestracja: 03 mar 2017 18:14
Podziękował: 1 raz
Otrzymał/a podziekowań: 32 razy
Status: Offline

Re: Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Postautor: malcin822 » 11 sty 2021 22:15

Jak dla mnie to nie przejdzie. Temat zastępczy.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 536 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Postautor: Epitet » 12 sty 2021 08:10

Politykę mam gdzieś.
Natomiast podczas ujęć w obiektach handlowych wartość skradzionych towarów decyduje o działaniach Policji.
Jak szkoda do 500 zł to mandat, a jak powyżej to Sąd.
I tutaj do tej pory odmowa przyjęcia mandatu była skuteczna.
I oprychy raczej z niej nie korzystali.
Bo lepszy mandat od rozprawy sądowej.

I ta sytuacja ma ulec zmianie.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 536 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Postautor: Epitet » 12 sty 2021 08:23

NOWY POMYSŁ PIS TO POMYSŁ NA ODWRÓCENIE UWAGI SPOŁECZEŃSTWA?
BEZPIECZEŃSTWO
Wczoraj, 11 stycznia 2021 rok

​Chytry plan?
Prowokacja?
Chęć odwrócenia uwagi opinii publicznej od innych, ważniejszych problemów?
Zwykła bezmyślność?


Powyższe pytania można sobie postawić po przeczytaniu informacji o propozycji takiej zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, by osoba ukarana mandatem nie mogła odmówić jego przyjęcia.
Swoich racji mogłaby dochodzić dopiero w sądzie, o ile oczywiście wniosłaby do niego odwołanie.
Nie trzeba nadzwyczajnej biegłości w polityce, aby zorientować się, że powyższy pomysł jest wymierzony przede wszystkim w uczestników ulicznych protestów, zdaniem władzy - nielegalnych.
Rykoszetem oberwaliby jednak również kierowcy.

link https://motoryzacja.interia.pl/wiadomos ... e=worthsee

Tutaj sygnalizuję o kierowcach konwojów i dojazdowych patrolach interwencyjnych a także Grup Interwencyjnych SUFO.
Bezpieczne jedynie od tych zmian pozostaje Stanowisko USI SUFO.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

malcin822
Chorąży
Chorąży
Posty: 468
Rejestracja: 03 mar 2017 18:14
Podziękował: 1 raz
Otrzymał/a podziekowań: 32 razy
Status: Offline

Re: Przepis, który likwiduje prawo obywatela do odmowy przyjęcia mandatu. Sejm RP. Warszawa

Postautor: malcin822 » 12 sty 2021 10:54

Wszystkim odbije się rykoszetem, bo wjedziesz np. na kawałek zieleni rowerem i już mandat od straży miejskiej.

Wróć do „Ustawy i Rozporządzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości