OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekst

Awatar użytkownika

Topic author
Piotr Jania
Plutonowy
Plutonowy
Posty: 159
Rejestracja: 10 lut 2013 11:23
Podziękował: 27 razy
Otrzymał/a podziekowań: 32 razy
Status: Offline

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekst

Postautor: Piotr Jania » 05 wrz 2017 17:50

Warszawa, dnia 4 września 2017 r.
Poz. 1683
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wewnętrznych służb ochrony
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony
(Dz. U. z 1999 r. poz. 31), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1273);
2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 582);
3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych
służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. poz. 31), który stanowi:
„§ 19. Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13–17.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1273), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 582), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568), które stanowią:
„§ 2. Dokumentacja w postaci tabel służby, dzienników zmiany, dzienników wydarzeń oraz dzienników szkolenia
może być prowadzona z zastosowaniem dotychczasowych tabel i dzienników nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1683

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. (poz. 1683)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 listopada 1998 r.
w sprawie wewnętrznych służb ochrony
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz
z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony:
1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia;
2) strukturę organizacyjną i zakres działania;
3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej;
4) uzbrojenie i wyposażenie;
5) umundurowanie i oznaki służbowe;
6) sposób tworzenia nazw.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną,
w której działa wewnętrzna służba ochrony.
§ 2. 1. Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej „ustawą”, tworzy się po
umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu
z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony.
2. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej
ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony.
§ 3. 1. Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony,
powołuje wewnętrzną służbę ochrony.
§ 4. 1. Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony
przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby
ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji;
2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.
4. Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4–6 ustawy, określonych w planie ochrony
lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1683

§ 5. Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki;
2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;
3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
4) konwojowanie mienia jednostki;
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących
naruszenie porządku;
6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki;
7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie
miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.
§ 6. 1. Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć:
1) oddziały;
2) pododdziały;
3) samodzielne posterunki.
2. W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska
służbowe:
1) szef ochrony;
2) zastępca szefa ochrony;
3) dowódca zmiany;
4) starszy wartownik-konwojent;
5) wartownik-konwojent;
6) młodszy wartownik-konwojent.
§ 7. 1. Do zakresu działania szefa ochrony należy:
1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej;
2) organizowanie ochrony jednostki;
3)2) planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony;
4) kierowanie oddziałem;
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony;
6)3) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami wewnętrznej służby ochrony oraz dokumentowanie
tych czynności;
7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki;
8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki;
9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki;
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. poz. 1568), które weszło w życie z dniem 1 stycznia
2014 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1683

10)4) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, a także ich
ewidencjonowaniem;
11)4) udział w naborze pracowników wewnętrznej służby ochrony.
2. Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy:
1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności;
2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony;
3) kierowanie pododdziałem;
4) wykonywanie poleceń szefa ochrony.
3. Do zakresu działania dowódcy zmiany należy:
1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną;
2)5) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników wewnętrznej
służby ochrony;
3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki;
4)6) wydawanie z magazynu broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego;
5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
4. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany
wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony.
5. Do zakresu działania wartowników-
konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4–6, należy:
1)7) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków
przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia;
2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej;
3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
§ 8. 1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:
1) tabelę służby zawierającą dane o:
a) rodzaju służby,
b)8) rozmieszczeniu pracowników wewnętrznej służby ochrony na służbie i zadaniach dla nich,
c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia;
2) dziennik zmiany zawierający dane o:
a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,
b) obsadzie personalnej zmiany,
c)9) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników wewnętrznej służby ochrony i czasie wykonywania przez nich
zadań;
3) dziennik wydarzeń zawierający:
a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1683

b) opis wydarzenia,
c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,
d)10) dane personalne pracowników wewnętrznej służby ochrony, którzy podejmowali interwencje;
4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);
5)11) instrukcję postępowania pracowników wewnętrznej służby ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi
i awarii;
6)11) dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony.
2. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić
dokumentację pomocniczą, dotyczącą:
1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego;
2) instrukcji konwojowania;
3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4–6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony.
5. Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej.
6. Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub
pieczętowana.
§ 9.12) Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego
i broń palną w ilości umożliwiającej im wykonywanie zadań.
§ 10.13) Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają
przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
§ 11. Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w:
1) łączność bezprzewodową;
2) kamizelki i hełmy kuloodporne;
3) maski przeciwgazowe;
4) latarki elektryczne;
5) środki opatrunkowe;
6) środki transportu.
§ 12. 1. Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia,
w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań.
2. Pomieszczenia wartowni powinny być:
1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym;
2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki;
10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1683

3) wyposażone w:
a) oświetlenie sztuczne i awaryjne,
b) ogrzewanie,
c) instalację łączności,
d) instalację sygnalizacyjno-
alarmową,
e) instalację przeciwpożarową.
§ 13. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14–17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony.
2. Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka mundurowa krótka – w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym – w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami
i patkami kieszeni,
e) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,
f) czapka zimowa – w kolorze czarnym,
g) furażerka – w kolorze ciemnogranatowym,
h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
i) krawat – w kolorze czarnym,
j) szalik – w kolorze ciemnogranatowym,
k) obuwie – w kolorze czarnym;
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka specjalna – w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie specjalne – w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami – w kolorze ciemnogranatowym,
e) sweter typu golf lub półgolf – w kolorze czarnym lub granatowym,
f) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,
g) beret – w kolorze czarnym,
h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa – w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
j) obuwie – w kolorze czarnym.
3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb
ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim
na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki.
4. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych
służb ochrony niż wymienieni w ust. 3.
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1683

§ 14. Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13
ust. 2–7, z tym że dla:
1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy
o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek – ustala się kolor oliwkowozielony;
2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami
i patkami kieszeni;
3) koszuli typu safari z długimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy;
4) szalika – ustala się kolor czarny.
§ 15. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się:
1) kurtka ocieplana z kapturem – w kolorze oliwkowozielonym;
2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy – w kolorze oliwkowozielonym;
3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny – w kolorze oliwkowozielonym;
4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny – w kolorze białym;
5) koszula z długimi rękawami – w kolorze białym;
6) ocieplacz zimowy – w kolorze zielonym;
7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy – w kolorze oliwkowozielonym;
8) krawat – w kolorze bordowym;
9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym;
10) obuwie – w kolorze czarnym.
2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych
określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik
nr 6 do rozporządzenia.
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych
określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 16. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie
użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) składa się:
1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna – w kolorze granatowym;
2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica – w kolorze granatowym;
3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami – w kolorze kremowym;
4) koszula typu safari z długimi rękawami – w kolorze granatowym;
5) sweter typu golf lub „w serek” – w kolorze granatowym;
6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami – w kolorze granatowym;
7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa – w kolorze granatowym;
8) krawat – w pasy w kolorze granatowo-
kremowym;
9) szalik – w kolorze granatowym;
10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym;
11) obuwie – w kolorze czarnym.
14) Obecnie „Poczta Polska Spółka Akcyjna” na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 1109), która weszła w życie z dniem 10 listopada 2008 r.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1683

2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie
użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym
przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”14) określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 17. 1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie
składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka – w kolorze granatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką – w kolorze czarnym,
c) koszula z długimi rękawami – w kolorze niebieskim,
d) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami,
e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami – w kolorze białym,
f) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego,
g) czapka zimowa polowa – w kolorze czarnym,
h) furażerka – w kolorze granatowym,
i) krawat – w kolorze granatowym,
j) szalik zimowy – w kolorze granatowym,
k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
l) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,
m) obuwie – w kolorze czarnym;
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna – w kolorze zielonym,
b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa – w kolorze czarnym,
c) spodnie specjalne – w kolorze zielonym,
d) dres – w kolorze zielonym,
e) sweter typu półgolf – w kolorze zielonym,
f) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze oliwkowozielonym,
g) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,
h) czapka zimowa oraz beret – w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
j) szalik zimowy – w kolorze zielonym,
k) buty sportowe – różnokolorowe,
l) obuwie – w kolorze czarnym;
3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą:
a) bluza mundurowa – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
b) spodnie o kroju prostym – w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego,
c) koszula ze stójką z długimi rękawami – w kolorze białym,
d) sznur galowy – w kolorze złotym,
e) czapka typu rogatywka – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1683

f) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,
g) pantofle – w kolorze czarnym.
2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby
ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną.
3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej
służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2.
4. Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej
służby ochrony na szczególne okazje.
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim
w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie
określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim
w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§ 18. 1. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj
działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.
2. Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu „Straż” lub „Służba”.
§ 19. (pominięty).15)
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia16).
link http://ujednolicone.ekoinfonet.pl/
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Jan M.
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 6354
Rejestracja: 19 paź 2015 13:38
Podziękował: 1287 razy
Otrzymał/a podziekowań: 535 razy
Status: Offline

Re: OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego t

Postautor: Jan M. » 05 wrz 2017 18:26

Gdzie są zmiany ?
[drapanie]

Awatar użytkownika

Topic author
Piotr Jania
Plutonowy
Plutonowy
Posty: 159
Rejestracja: 10 lut 2013 11:23
Podziękował: 27 razy
Otrzymał/a podziekowań: 32 razy
Status: Offline

Re: OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego t

Postautor: Piotr Jania » 05 wrz 2017 18:34

Nie sprawdzałem ale to jest tekst jednolity, więc zebrane wszystko do kupy:)

Poniżej akty prawne, które zmieniały coś w tych rozporządzeniach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Wróć do „Ustawy i Rozporządzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości