Zarejestruj

Reklama


Zaloguj  •  Zarejestruj


 • Reklama


 • Polecamy


IFPDEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Deregulacja zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej

Tak - jestem za deregulacją
82
21%
Nie - jestem przeciw deregulacji
293
76%
Nie mam zdania na ten temat
9
2%
 
Liczba głosów : 384
Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez judoka82 » 11 mar 2012 10:10

Mam pytanie do państwa dotyczące czasu wejścia w życie deregulacji, inaczej rzecz ujmując ile nam czasu mniej więcej zostało?? Przyjmując że projekt ustawy po mniejszych/większych zmianach zostanie "zaklepany" i trafi do sejmu tam uzyska poparcie oraz dalej do Senatu gdzie też uzyska poparcie, następnie do podpisu przez prezydenta, czyli najwcześniej po wakacjach może być po wszystkim i od 2013 ruszamy na nowych warunkach??
 • 0

Kapral
Avatar użytkownika
Posty: 56
Dołączył(a): 24 wrz 2011 20:39
Reputacja: 0

Reklama

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Strzałka » 11 mar 2012 10:28

Na poprzedniej stronie wkleiłam 4 PDF-y. Wszystko tam jest.


Projekt z dnia 6 marca 2012 r.
USTAWA z dnia 2012 r.
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, art. 9, art. 15, art. 29, art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.Art. 9 - dotyczy naszej ustawy.
 • 0

Ostatnio edytowano 11 mar 2012 10:34 przez Strzałka, łącznie edytowano 1 raz
"Bycie dobrym funkcjonariuszem to coś więcej niż umiejętności i zmysł taktyczny.
To podążanie pewną ścieżką.
Może być nią wewnętrzny kodeks etyczny, taki jak japońska droga wojownika.
Pamiętajmy o naszym honorze, o mundurze który nosimy, o duchu pracy zespołowej."
- Źródło cytatu: http://bit.ly/qCv9EW
Generał Brygady
Avatar użytkownika
Posty: 3035
Dołączył(a): 22 sie 2010 13:40
Reputacja: 32

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Strzałka » 11 mar 2012 10:32

Jeszcze jeden ważna informacja z Projektu ustawy o deregulacji:

Art. 31. (strona 75)

1. Dane osób, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadały licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, z urzędu wpisuje się na listy, o których w art. 28 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydając w tym przedmiocie zaświadczenie, za wyjątkiem osób, którym zawieszono prawa wynikające z licencji.

2. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają ważne licencje, o których mowa w ust. 1, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w 36 ust 1 pkt. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile spełniają warunki do wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony lub pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia warunku określonego w art. 26 ust. 3 pkt 11 ustawy wymienionej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zachowuje prawo do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony przez okres 12 miesięcy. W tym przypadku warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 9 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą uważa się za spełniony.
 • 0

"Bycie dobrym funkcjonariuszem to coś więcej niż umiejętności i zmysł taktyczny.
To podążanie pewną ścieżką.
Może być nią wewnętrzny kodeks etyczny, taki jak japońska droga wojownika.
Pamiętajmy o naszym honorze, o mundurze który nosimy, o duchu pracy zespołowej."
- Źródło cytatu: http://bit.ly/qCv9EW
Generał Brygady
Avatar użytkownika
Posty: 3035
Dołączył(a): 22 sie 2010 13:40
Reputacja: 32

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez judoka82 » 11 mar 2012 10:55

Dziękuje serdecznie za informacje, wszystko jasno i na temat.
 • 0

Kapral
Avatar użytkownika
Posty: 56
Dołączył(a): 24 wrz 2011 20:39
Reputacja: 0

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Strzałka » 11 mar 2012 13:50

.
Co by już naprawdę wszystko wszystkim było jasne:

Projekt ustawy o deregulacji
z 6 marca 2012 r.
str. 37-50.

Art. 9:

__________________________________________________________

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
O OCHRONIE OSÓB I MIENIA
(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm)
wprowadza się następujące zmiany:

__________________________________________________________

1) w art. 2:

a)uchyla się pkt 2,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:


„6) pracownik ochrony – osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy i pod jego nadzorem, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony na rzecz przedsiębiorcy i pod jego nadzorem, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie niewymagającym wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony;”,

c) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją – zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją trwające dłużej niż 24 miesiące.”;


2) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koncesję wydaje się na wniosek:
1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.”,

b) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem, w tym przechowywania dokumentacji, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;”,

- w pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;”,

c) w ust. 5 uchyla się pkt 1;3) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 1a i 2 otrzymują brzmienie:

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”;


4) art. 19 i art. 20 otrzymują brzmienie:

Art. 19.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest obowiązany :

1) powiadomić organ koncesyjny o podjęciu, zawieszeniu i trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej;
2) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów;
3) prowadzić i przechowywać dokumentację organizacji i wykonywania ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne;
4) przedstawić dokumentację, o której mowa w pkt 2 i 3, na żądanie organu uprawnionego do kontroli;
5) zachowywać formę pisemną umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zawieranymi z osobami, o których mowa w art. 2 pkt 6 oraz przechowywać zawarte umowy i przedstawiać je na żądanie organu upoważnionego do kontroli;
6) spełniać w sposób nieprzerwany warunek, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2, jeżeli koncesję uzyskał przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, formy i sposoby jej prowadzenia, dokonywania poprawek, a także czas jej przechowywania, mając na uwadze dane jakie powinna zawierać dokumentacja, pełną rejestrację zatrudnianych pracowników i zawieranych umów prowadzoną w celu zapewnienia możliwości kontroli prowadzonej działalności i bezpieczeństwa klientów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia.

Art. 20.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany:
1) oznaczyć pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;
2) zapewnić noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadkach, o których mowa w art. 40;
3) wystawić zatrudnionemu pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia.

2. Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wydaje się wyłącznie [/u]pracownikowi ochrony, który wpisany jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, osoby upoważnione do ich wydania, zasady ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji oraz możliwość odczytania przez osobę zainteresowaną danych w nich zawartych, w tym uprawnień ustawowych przysługujących jej posiadaczowi.”;


5) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pracownik ochrony nie może używać elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji.”;


6) po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania tych usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 21b.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania usług ochrony osób i mienia.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej działalności oraz zakres realizowanych zadań.”;


7) w art. 22:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) dopuścił do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego osobę nie wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
4) nie zawarł umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 21b ust. 1.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na:
1) zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli albo zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego;
2) niepoinformowanie przez przedsiębiorcę organu koncesyjnego o zmianie danych określonych w koncesji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4 ustawy, w terminie wyznaczonym w art. 18 ust. 3;
3) w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.”;


8) w art. 22a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych kwalifikowanych pracowników ochrony;”;

9) po art. 23a dodaje się art. 23b i art. 23c w brzmieniu:

„Art. 23b.

1. Organ koncesyjny, w drodze zarządzenia, może powołać zespół do kontroli działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wyznaczając kierownika zespołu, w skład którego mogą wejść przedstawiciele ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Na wniosek organu koncesyjnego Minister Obrony Narodowej, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej i Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego delegują do prac w zespole funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

Art. 23c.

Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana, w tym swobodnego wstępu na teren chronionych obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych i przedmiotów mających związek z przedmiotem kontroli.”;


10) art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, o którym mowa w art. 43, nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3-9, art. 79, art. 82 oraz art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;


11) Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5
Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony


Art. 25.

1. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochrony.

2. Wykonywanie czynności określonych w art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 i 3 wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony:
1) ochrony fizycznej lub
2) zabezpieczenia technicznego.

Art. 26.

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez:[/u]
1) członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;
2) członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;
3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;
4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5;
6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej legitymująca się potwierdzonym co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest upoważniona do:[/u]
1) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt. 1;
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną ważnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym nie starszym niż 3 lata;
8) legitymuje się dokumentem potwierdzającym specjalistyczne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
9) została dopuszczona do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.10)), zwanej dalej „ustawą o broni i amunicji”;
10) nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
11) jest zatrudniona, przez przedsiębiorcę posiadającego koncesję lub przez przedsiębiorcę, który powołał wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie umowy o pracę lub z którą zawarto umowę zlecenia.

4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje również się osobę,[/u] która uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję pozytywną w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej.

5. Wymogu, o którym mowa w ust. 3 pkt 11, nie stosuje się do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą indywidualnym lub wspólnikiem osobowej spółki handlowej.

6. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się w formie postanowienia.

7. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt. 4, 5 i 10 pracownik ochrony potwierdza własnym oświadczeniem.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę prowadzenia szkoleń, jednostki właściwe do ich prowadzenia oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
- mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia pracowników ochrony fizycznej, fachowość wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo chronionych osób i mienia.

Art. 27.

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2.

2. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1, 4-6, 10 i 11.;
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną ważnym orzeczeniem lekarza medycyny pracy;
4) posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

3. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje również się osobę, która uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję pozytywną w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego.

4. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego legitymująca się potwierdzonym co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest upoważniona do:
1) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt. 2;
2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Art. 28.

1. Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym. Wprowadzania danych podlegających wpisowi dokonują komendanci wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) numer porządkowy wpisu;
2) imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL jeżeli osoba której wpis dotyczy taki posiada;
3) oznaczenie przedsiębiorcy zgłaszającego pracownika kwalifikowanego wraz z numerem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub posiadającego lub przedsiębiorcy który powołał wewnętrzną służbę ochrony;
4) formę zatrudnienia i okres na jaki została zawarta umowa;
5) informację o pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością koncesjonowaną, lub prowadzeniu koncesjonowanej działalności gospodarczej jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej.

3. Wpis na listę następuje na wniosek przedsiębiorcy lub kierownika jednostki.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego z uwzględnieniem danych zawartych w art. 28 ust. 2 pkt 2-5 oraz informacji o rodzaju dokumentów, jakie powinny być załączone do wniosku.

Art. 29.

1. Właściwy komendant wojewódzki Policji dokonuje wpisu na listę lub dokonuje zmiany danych objętych wpisem niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku w tej sprawie.

2. Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę.

3. Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi zgłaszający.

4. Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej w przypadku, gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 26 ust. 3;
2) pracownik zabezpieczenia technicznego nie spełnia wymogów określonych w art. 27 ust. 2.

5. Wykreślenie z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej następuje gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego bądź umyślnego przestępstwa skarbowego, lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
2) nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-11.

6. Wykreślenie z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego następuje gdy:
1) pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego bądź umyślnego przestępstwa skarbowego, lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
2) nie spełnia warunków określonych w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3.

7. Wykreślenie z listy następuje w formie decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Art. 30.

Przedsiębiorca lub kierownik jednostki jest zobowiązany do:
1) zawiadamiania właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie danych dotyczących pracownika kwalifikowanego podlegających wpisowi w terminie 14 dni od dnia ich powstania, a w przypadku ustania stosunku pracy lub umowy zlecenia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego;
2) przechowywania dokumentacji przedstawionej przez osobę zakwalifikowaną do wpisu przez okres 5 lat od ustania zatrudnienia lub wygaśnięcia ostatniej umowy zlecenia;
3) zawiadomienia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zawarciu umowy o pracę lub umowy zlecenia z osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgłoszoną przez innego przedsiębiorcę lub kierownika jednostki.

Art. 31.

Pracownikiem ochrony, co do którego nie jest wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, może być osoba pełnoletnia, nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 32.

1. Do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, uprawniony jest lekarz, który posiada:
1) prawo wykonywania zawodu;
2) uprawnienie do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.11)), zwany dalej „kodeksem pracy”;
3) dodatkowe kwalifikacje wymagane do przeprowadzania badań lekarskich uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji.
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181 i Nr 63, poz. 322.

Art. 33.

1. Do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, uprawniony jest psycholog, który posiada:
1) dyplom państwowy ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia;
2) dodatkowe kwalifikacje uzyskane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o broni i amunicji;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej przez 2 lata w ostatnim pięcioleciu, wykonywał usługi psychologiczne w zakresie diagnozowania, orzekania lub opiniowania psychologicznego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis,
2) stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne,
3) tryb kontroli wykonywania badań lekarskich i psychologicznych, dokumentowania tych badań oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
4) wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami
- uwzględniając potrzebę zapewnienia, aby czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, były wykonywane przez osoby posiadające odpowiedni stan zdrowia.

3. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się, osoba posiadająca taki wpis, a także wydane na ich podstawie orzeczenia, ponosi osoba poddana badaniu, a w odniesieniu do pracowników, pracodawca zatrudniający tę osobę.

4. Badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, w stosunku do pracowników przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 kodeksu pracy.

5. Pracodawca jest obowiązany do skierowania na badania, o których mowa w ust. 4, osobę będąca kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, nie rzadziej niż co 3 lata.

Art. 34.

1. Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadającej taki wpis oraz pracodawcy.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wnoszą odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
4. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) zakłady opieki zdrowotnej utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
5. Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni – licząc od dnia otrzymania odwołania.
7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Art. 35.

Pracownik ochrony, któremu mają być powierzone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ]zadania pełnomocnika ochrony lub pracownika pionu ochrony, musi dodatkowo spełnić wymagania określone w tej ustawie.”;


12) po art. 38 dodaje się art. 38a i art. 38b w brzmieniu:

„Art. 38a.

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 3 lata przejść szkolenie specjalistyczne w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8.

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolniona jest osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, których mowa w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1.

Art. 38b.

Osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i pełni funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą jako wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 27 ust. 1 jest zwolniona z obowiązku określonego w art. 26 ust. 2 pkt 7 jeżeli dysponuje orzeczeniem lekarskim uzyskanym w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.12)).”;


13) po art. 50a dodaje się art. 50b w brzmieniu:

Art. 50b.

Kto osobie upoważnionej do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”.
 • 0

"Bycie dobrym funkcjonariuszem to coś więcej niż umiejętności i zmysł taktyczny.
To podążanie pewną ścieżką.
Może być nią wewnętrzny kodeks etyczny, taki jak japońska droga wojownika.
Pamiętajmy o naszym honorze, o mundurze który nosimy, o duchu pracy zespołowej."
- Źródło cytatu: http://bit.ly/qCv9EW
Generał Brygady
Avatar użytkownika
Posty: 3035
Dołączył(a): 22 sie 2010 13:40
Reputacja: 32

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez opona » 11 mar 2012 14:35

Niedawno zdałam egzaminy i na dniach odbieram licencję. Wygląda na to, że nie mam się z czego cieszyć :( Nie rozumiem na jakiej zasadzie możnaby dać broń do ręki osobie, która przeszła tylko szkolenie u pracodawcy. W tym kraju wszystko jest możliwe i nic nie powinno nas już zdziwić.
 • 0

Diabeł wie niemal wszystko. Nie wie tylko gdzie kobiety ostrzą swoje noże.
Szeregowy
Avatar użytkownika
Posty: 15
Dołączył(a): 09 lis 2011 11:50
Reputacja: 0

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez OchRona89 » 11 mar 2012 14:42

big fellah napisał(a):Nie,ja to wszystko rozumiem,potrafie dostrzeć zagrożenie .Z drugiej strony od broni palnej powoli odchodzi sie pozostaną tylko JW i konwoje.RMG,tonfe czy kajdanki każdy wariat już teraz może kupić w Militariach.Generalnie w tych wszystkich pakietach deregulacyjnych chodzi o łatwiejszy dostęp do zawodu i w przyszłości spadek bezrobocia.To na pracodawcy będzie najbardziej zależeć żeby nie zatrudniać świrów lub zeby nie dawać im do ręki broni,jedna druga wpadka i wypada z rynku.


No moze i tak ale wlasnie skad pewnosc ze np. do konwoju nie dostaniesz nienalezycie przeszkolona osobe ktora bron widziala tylko na obrazkach i bedzie stwarzala zagrozenie bo AO zatrudni kogos takiego tylko ze wzgledu na oszczednosci.Co do tego ze pracodawcom bedzie zalezalo to juz w strefie marzen bardziej, teraz im zalezy tylko na zysku i pozniej tez tak bedzie.Moim zdaniem moze naprawde warto sie spiac troszeczke i napisac do MS(choc watpie ze ktos to bedzie czytal i kogos to bedzie obchodzic),oraz pisac do KWP bo jak jest to prawda to co ktos napisal we wczesniejszych postach ze im takze sie to nie podoba to moze chociaz oni w jakims stopniu sie za nami wstawia i nam pomoga,chociaz tak na marginesie kto by sie nami przejmowal ,przeciez jestesmy tylko w takiej nic nie liczacej sie branzy bezpieczenstwa i nie raz czuwamy nad zdrowiem i zyciem ludzkim,ale czy kogos to ochodzi [0suicide]
 • 0

Kapral
Avatar użytkownika
Posty: 54
Dołączył(a): 11 sty 2012 22:30
Reputacja: 0

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez Strzałka » 11 mar 2012 15:51

5) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pracownik ochrony nie może używać elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia jego identyfikacji.”;
- Nie można nosić kominiarek czy okularów słonecznych?
Nie, że mi na tym zależy lub muszę. Chodzi o doprecyzowanie.


11) Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony otrzymuje brzmienie:
Art. 26.
3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:
10) nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
11) jest zatrudniona, przez przedsiębiorcę posiadającego koncesję lub przez przedsiębiorcę, który powołał wewnętrzną służbę ochrony, o której mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie umowy o pracę lub z którą zawarto umowę zlecenia.

To w dalszym ciągu nie zapewnia nam umowy o pracę, którą posiadają osoby niepełnosprawne, dofinansowywane przez PFRON.

Pytanie: czy opłaca się być kwalifikowanym PO na umowie śmieciowej (bez stażu, emerytury, urlopu) czy niewykwalifikowanym PO zatr. na umowę o pracę i mającym m.in.płatny urlop?
I NIE ŁÓDŹMY SIĘ - ZA TĘ SAMĄ STAWKĘ NA OBIEKCIE?

Pracuję na obiekcie o obowiązkowej ochronie za tę samą stawkę godzinową, co osoby bez licencji na innych obiektach. Oni mają płatny urlop - ja bezpłatny, gdy chcę się wczasować.
Oni mają święty spokój i wszystko w d..., ja muszę zapitalać i być ciągle na baczność.
Cholera, to przestaje być zabawne i sprawiedliwe, nawet przy mojej ogromnej tolerancji osób NP.

Oni zawsze znajdą pracę w ochronie. Obiektów o obowiązkowej ochronie jest mniej. Tak samo wakatów w GI czy konwojach. Nie starczy dla wszystkich, bo podaż przewyższy popyt. Na nieobowiązkowe tracimy szanse w konkurencji z osobami NP, mającymi sponsora PFRON.
Słowem - NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.

Finansowo i kadrowo - porażka.
Kalkulując, opłaca się poświrować jakieś psychozy czy deprechy, zdobyć orzeczenie i zrezygnować z bycia kwalifikowanym PO. Byznes is byznes.
Ciąg dalszy nienormalności w ochronie trwa.
O to Panie Ministrze Panu chodzi?12) po art. 38 dodaje się art. 38a i art. 38b w brzmieniu:
„Art. 38a.
1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 3 lata przejść szkolenie specjalistyczne w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8.
Obecni licencjonowani przeszli szkolenie 240h na kursie lub w 2-letniej szkole. Jeszcze raz muszą słuchać tych samych wykładów? Czy szkolenia te zakończą się egzaminem, skoro rząd likwiduje egzaminy? Kto je sfinansuje? Nie jest to doprecyzowane.
Osobiście jestem jak najbardziej za szkoleniem ze strzelania i samoobrony i to częściej niż co 3 lata. A nudnych wykładów nie chce mi się słuchać. Bo tak. Czytać umiem i ustawy sama sobie poczytam.
 • 0

"Bycie dobrym funkcjonariuszem to coś więcej niż umiejętności i zmysł taktyczny.
To podążanie pewną ścieżką.
Może być nią wewnętrzny kodeks etyczny, taki jak japońska droga wojownika.
Pamiętajmy o naszym honorze, o mundurze który nosimy, o duchu pracy zespołowej."
- Źródło cytatu: http://bit.ly/qCv9EW
Generał Brygady
Avatar użytkownika
Posty: 3035
Dołączył(a): 22 sie 2010 13:40
Reputacja: 32

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez BOND007 » 11 mar 2012 19:30

Witam
powiedzcie mi koledzy takie cos... zrobilem kurs pof II stopnia cena 2000zł + badania ( 3 miesiace chodzenia) , pierwsze podejście nie zaliczyłem.... i w tym momencie trafiła mi sie fucha za granica kontrakt na 6 miesiecy... i prawdopodobnie nie wyrobie sie ze zdanie egzaminu przed 2013, chyba,ze zjazdy mi sie dobrze ułozą... i co wtedy ten moj kurs przepada? czy to jest automatycznie ten kurs co mowa w nowej ustawie i wtedy juz bez egzaminu? dzwonilem do osrodka szkolenia i Oni mowia,ze sami nie wiedza dokladnie jeszcze ale na 90% ten kurs co sie robiło teraz na pof bedzie aktualny do licencji po zmienie ustawy.... co Wy na to koledzy?
 • 0

Kapral
Avatar użytkownika
Posty: 90
Dołączył(a): 27 sie 2011 10:38
Reputacja: 10

Udostępnij dla FacebookUdostępnij dla NKUdostępnij dla WykopUdostępnij dla BlipUdostępnij dla Twitter

Re: DEREGULACJA zawodu Pracownika Ochrony Fizycznej - Opinia

Postprzez BornBetter » 11 mar 2012 19:35

Niestety, ale tez jestem zdania ze to ze te zmiany wejda w zycie akurat w naszym przypadku jest niemal pewne. Inne zawody - nie wszystkie, ale wiele - sie wybronia, zastajkuja, uzyja znajomosci, zadziala jakies tam lobby. A u nas? AO sa jak najbardziej za... A dlaczego?

Bo tak jak napisal to ktos wczesniej, stawki spadna do poziomu 3-4 zl i to na etatach w GI, GK czy obiektach obowiazkowej ochrony.

Dlaczego? Zrobic licencje tak latwo nie bylo... Kurs lub szkola + sito w postaci egzaminow. Teraz bedzie wystarczyl jakis tam kursik i gosc moze jedzic w GI, GK itp. Urzedy Pracy beda na takie kursy wysylac kazdego jak leci... Kazdy to skonczy i idzie w swiat... Dotychczasowy licencjonowany nie zgodzi sie jezdzic w GI za 5 zl - a kogo to obchodzi, jak prezio AO zaraz znajdzie przyslowiowego pana Miecia co sobie pojezdzi i za 3 zl. I tak bedzie - nie oszukujmy sie!

Ludzie, ktorzy poswiecili swoj czas zeby sie wyszkolic, wyksztalcic za chwile beda poza branza... Bo taka jest prawda - albo zmiana branzy albo robota z panami Mieciami za 3 zl.
I
nna sprawa jest to jak ta branza bedzie wygladac... Juz teraz postrzegali nas nieraz przez pryzmat tych panow Mieciow... ale odroznialismy sie zoltymi glejtami... Bylo sito, ktorego panowie Miecie nie potrafili przejsc i dobrze! Bo nie kazdy musi byc ochroniarzem. Jak nie potrafisz przejsc przez to sito to znaczy, ze sie do tego nie nadajesz! My nie mamy zadnej kilki czy nie wiem czego... Jak prawnicy, lekarze...

W Polsce juz przerabialismy lata '90 i dziki rynek pseudoochrony, wolna amerykanka. Jakies kursy na agentow ochrony, jakies kwitki... Nikt nie wiedzial o co chodzi, co mozna, co nie itp. Weszla ustawa i jakos to wszystko zostalo uregulowane... I co? Po 15 latach chce sie wrocic do dzikiego zachodu?! Pytam sie po co?!

Dostep do zawodu byl dla niemal wszystkich - przypominam, ze w obecnej ustawie jest zapis o zadaniach wykonywanych przez pracownikow bez licencji. I naprawde - dla nielicencjonowanych pracy jest wiecej i nie raz na lepszych warunkach. Czy naprawde trzeba cos zmieniac?!

TRZEBA - ale w druga strone - LICENCJE DLA WSZYSTKICH niezaleznie od obiektu czy rodzaju wykonywanej ochrony! Teraz wydaje sie to juz naprawde utopia, marzenie... A jeszcze pare miesiecy temu ludzilismy sie, ze jest na to szansa.... i co...? POgratulowac tym co glosowali na tych panow...
 • 0

.:: "Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie rób, nic nie mów, bądź nikim." – Elbert Hubbard ::.
Sierżant
Avatar użytkownika
Posty: 323
Dołączył(a): 16 sie 2010 10:18
Lokalizacja: Gůrny Ślůnsk
Reputacja: 0

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Kwalifikowany pracownik ochrony

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości


Reputation System ©'