Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 27 paź 2013 10:49

Analizie można poddać tylko ten wycinek pracy Departementu Zezwoleń i Koncesji MSW jaki jest związany z Ochroną Osób i Mienia.

Co to jest DZiK?
link https://www.msw.gov.pl/pl/ministerstwo/ ... cesji.html

DEMO:
Departament Zezwoleń i Koncesji
Dyrektor: Cezary Gawlas
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
Zakres działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji
Obsługa interesantów
Biuro Podawcze Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW zostało zamknięte z dniem 7 maja 2007 r.
Dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – ul. Rakowiecka 2a lub przesyłać drogą pocztową.
Zapytania ogólne proszę kierować drogą elektroniczną:
waii@msw.gov.pl lub fax-em: 0 22 848-97-81.
Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:
22 60-146-96 - koncesje,
22 60-118-70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,
22 60-116-02 - pojazdy uprzywilejowane


Jaki jest zakres działania DZiK?
link http://bip.msw.gov.pl/bip/przedmiot-dzi ... 3,dok.html

DEMO:
Departament Zezwoleń i Koncesji
Do zakresu działania Departamentu Zezwoleń i Koncesji należy:
1) prowadzenie spraw związanych:
a) z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą, ograniczeniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
b) z udzielaniem zezwoleń na:
– nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz nabywanie lub obejmowanie akcji i udziałów w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości w Polsce,
– uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
c) z badaniem legalności nabycia lub objęcia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji,
d) z wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
e) z postępowaniami administracyjnymi w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszeń, wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
f) uchylony,
g) z fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
h) z rejestracją działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz z rejestrem detektywów.
2) prowadzenie rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców;
3) kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także usług detektywistycznych;
4) wydawanie opinii w sprawach zezwoleń na obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;
5) opiniowanie przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO, w kraju i na obszarze pozostałych państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego;
6) udział w komisji powołanej przez Komendanta Głównego Policji przeprowadzającej egzaminy na licencję detektywa;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach używania mundurów zagranicznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach;
8) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.
Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu
Wydział do Spraw Obrotu Specjalnego
Wydział do Spraw Usług Ochrony Osób i Mienia oraz Usług Detektywistycznych
Wydział do Spraw Zezwoleń Na Nabywanie Nieruchomości, Akcji i Udziałów Oraz Rejestrów
Wydział do Spraw Kontroli Działalnosci Reglamentowanej
Wydział do Spraw Społeczno-Administracyjnych
Zespół Prawny
Zespół Obsługi Administracyjnej


Co na temat działalności Departamentu zawarto w Ustawie o OOiM z 1997 roku z póź. zmianami?
link http://www.iniejawna.pl/przyciski/ochrona.html

Podam przykłady:
DEMO:
Rozdział 4
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności
Art. 15.
1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.
2. Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt. 2, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń określonych w art. 5 ust. 5.
Art. 16.
[Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji5)] <Minister właściwy do spraw wewnętrznych>, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.


Skupię się na kwestiach kontrolnych.
link http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-55/

DEMO:
3. Nadzór i kontrola nad prywatnymi agencjami osób ochrony osób i mienia
Kontrolę nad firmami ochroniarskimi sprawuje organ koncesyjny, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych.
Kontrola jest sprawowana w zakresie:
• zgodności wykonywanej działalności z koncesją,
• przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o ochronie osób i mienia,
• z uwagi na ewentualne zagrożenia dla obronności państwa, ochrony bezpieczeństwa obywateli lub ich dóbr osobistych.
Ponadto nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, czyli wewnętrznych służb ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, sprawuje Komendant Główny Policji.
Nadzór ten obejmuje:
• zasady i sposoby realizacji zadań ochrony osób i mienia,
• sposoby użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej,
• oraz posiadanie przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.
Dostępne informacje skłaniają do stwierdzenia, że skuteczność kontroli i nadzoru państwa nad sektorem usług prywatnych w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia jest w znacznej mierze niewystarczająca.


Materiały opublikowane przez Instytut Sobieskiego opracowano w oparciu o raport NIK.

Interesuje mnie kwestia kiedy można odebrać licencję pracownikowi ochrony fizycznej osób i mienia oraz kiedy można koncesję odebrać przedsiebiorcy?
link http://www.iniejawna.pl/przepisy/ochron ... 5_1221.pdf

Odebranie licencji pracownikowi:
DEMO:
PRACOWNIK OCHRONY
Art. 32. Ustawy o OOiM z 1997 r.
1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu, zawiesza prawa wynikające z licencji, do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.
2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi ochrony o przestępstwo inne niż wymienione w ust. 1, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.
3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje dokument stwierdzający posiadanie licencji.
4. Pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji o każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ochrony, z przyczyn określonych w art. 52 Kodeksu pracy.

Art.52 KP
Oddział 5
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Art. 52.
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.
§ 4. (uchylony).


Odebranie koncesji:
DEMO:
PRACODAWCA OCHRONY
Art. 22.
1. Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.
2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca:
1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją;
2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa.
3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.Pokazuje ten materiał - aby uzmysłowić sobie sporą liczbę instytucji w MSW zajmujących się tym samym - mianowicie prywatnym przedsiebiorstwem.
Takie rozdrobnienie - z praktycznego punktu widzenia zaciemnia całość obrazu.
DZiK działa na kierunku pracodawców, a Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego na odcinku pracowników ochrony i SUFO.

A według mnie jest to dalej to samo przedsiebiorstwo biznesowe - Agencja Ochrony OiM.

Mam kolejny problem, którego nie rozumiem? - otóż pracodawca koncesjonowany wykonuje swoje zadania za pośrednictwem pracowników.

Wszystko jest jasne i zrozumiałe, kiedy pracownicy są zatrudnieni w ochronie na podstawie umowy o pracę.

Mam wątpliwości natury prawnej - co do zatrudniania pracowników ochrony na umowy cywilnoprawne w oparciu o zapisy Kodeksu cywilnego?

DEMO:
Rozdział 4
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej działalności

Art. 15.
1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

2. Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie, o którym mowa w art. 3 pkt. 2, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń określonych w art. 5 ust. 5.
Art. 16.
[Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji5)] <Minister właściwy do spraw wewnętrznych>, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności


Pracownik na umowie cywilnoprawnej stanowi firmę jednoosobową - działalność gospodarcza.
Art. 15 pkt 1 Ustawy o OOiM z 1997 roku jasno i dokładnie to pracyzuje.
Kodeks cywilny w dziale Zlecenia też zajmuje precyzyjne stanowisko.

Dlaczego ani Departament Zezwoleń i Koncesji MSW ani Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP nie zwracają na ten element należytej uwagi?

Dla mnie jednoosobowa firma - to jest prywatna działalność gospodarcza.
Prawo tak stanowi....
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 27 paź 2013 11:13

Zakres kontroli DZiK w oparciu o doniesienia medialne:
DEMO:
Jako że branża funkcjonuje na stosunkowo newralgicznym dla bezpieczeństwa państwa terenie, trzeba się przy tym liczyć z tym, że przedsiębiorstwo będzie częściej niż w przypadku prowadzących inną działalność spółek, kontrolowane przez funkcjonariuszy MSW.
Kryteria oceny są przy tym dość surowe.
W 2011 roku przeprowadzono kontrole w 63 przedsiębiorstwach branży ochrony (około 1,5 proc. wszystkich zarejestrowanych).
W 47 przypadkach naruszenia prawa zostały uznane za tak duże, że spółki straciły koncesje.
Najczęstszym wykroczeniem, z uwagi na płytki rynek pracy, było zatrudnianie osób, które nie posiadały odpowiednich zezwoleń.
Stwierdzono także niezgodne z przepisami ewidencjonowanie broni palnej oraz prowadzenie interwencji w sprawach cywilnych, których nie przewiduje ustawa o ochronie.
Firmy wynajmowane były także, co również stanowiło naruszenie ustawy, do rozwiązywania sporów między pracodawcami i zatrudnionymi.


Na ponad 5000 wydanych koncesji przez DZiK ilośc skontrolowanych firm ochrony w 2011 roku nie jest oszałamiająca....
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Safety
Kapral
Kapral
Posty: 111
Rejestracja: 28 gru 2010 18:17
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Safety » 27 paź 2013 13:24

W skrócie:
Komendant Główny Policji Nadzoruje SUFO (poprzez Komendantów Wojewódzkich Policji - w praktyce Wydziały Postępowań Administracyjnych).
Organ Koncesyjny (MSW) nadzoruje całość (SUFO i pozostałe podmioty koncesjonowane nieposiadające pozwolenia na broń).

Ilość kontroli przytoczona przez Ciebie zapewne dotyczy kontroli wykonanych przez DZiK MSW. Do tego musiałbyś dodać kontrole przeprowadzone przez WPA w każdej z komend wojewódzkich. Wówczas tych kontroli na pewno będzie więcej.

Czasami zdarza się, że WPA dokonuje kontroli koncesjonowanego podmiotu nie będącego SUFO ale to już na upoważnieniu organu koncesyjnego.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 29 paź 2013 12:19

Polecam uwadze ripostę ze strony MSWiA z 13.01.2012 roku w wydaniu Pana Ministra Jacka Cichockiego na wyniki kontroli NIK.

link http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3115,d.bGE

Dokument liczy 7 stronic formatu A-4.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 13 lis 2013 18:25

Zakładam, że ktoś w DZiK MSW wpadł na pomysł, aby wszystkie koncesjonowane agencje ochrony na mocy rozporządzenia MSW na portalu stworzonym przez MSW miały uaktualniana co miesiąc swoją witrynę Internetową.

Agencja ochrony nie utworzy na portalu swojej witryny - wstrzymanie koncesji przez DZiK.

I tak to wszystkie koncesjonowane agencje ochrony - pod pełną kontrolą internetową.
I wtedy można obliczyć zatrudnienie w każdej agencji ochrony - a tym samym uzyskać obraz całościowy.

Czy to jest dobre rozwiąznie w przyszłości?

Już widzę minę Pana Ministra Boniego....
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 15 lis 2013 10:26

Zbiór danych o branży ochrony (przyszłościowy - za środki unijne) w rękach MSW miałby być w Internecie czy Intranecie?

Wrzucam tą myśl pod dyskusję.

Co w trawie piszczy?
link https://mac.gov.pl/dzialania/komunikat- ... im-bracie/

DEMO:
Polska – i Europa – mają generalnie wyższe standardy ochrony danych osobowych i prywatności niż reszta świata.
Dbałość o równowagę między prawem do ochrony naszych danych w sieci a ich wykorzystaniem (czy przez państwo czy przez korporacje) bywa postrzegana jako bariera rozwojowa.
Ale moim zdaniem może stać się niezwykle istotną europejską będzie inwestować w przyszłościowe usługi oparte na przechowywaniu danych, w tym w chmurze.
Oczywiście są to sprawy niezwykle wrażliwe: nie chcę, by biurokracja przeszkadzała rodzicom w znalezieniu zagubionego dziecka, czy wstrzymywała reakcje na groźbę ataku terrorystycznego.
Jednak wolność i prywatność to fundamentalne wartości, z których rezygnować nie wolno.
Dziś aż 15 krajów unijnych ma w sprawie ochrony prywatności regulacje słabsze niż nasze. Dlatego w pracach nad nowym europejskim rozporządzeniem stanowczo mówimy:

Konieczne jest poszerzeniem definicji danych osobowych – by bardziej uwzględniać różne formy elektronicznych śladów, które zostawiamy po sobie w sieci
Konieczna jest wyraźna zgoda obywatela na przetwarzanie jego danych Konieczne jest lepsze zdefiniowanie tzw. uzasadnionego interesu, w imię którego państwa i firmy mogą korzystać z danych.
Musi to być pod kontrolą Konieczne jest, żeby nowe prawo obowiązywało wszystkie firmy, które oferują swoje usługi w Europie – a więc także wielkie firmy ze Stanów Zjednoczonych.
Naszą praktyczną odpowiedzą na zakusy PRISM (systemu komputerowego do gromadzenia danych z serwerów największych firm internetowych) jest lepsze zabezpieczenie danych osobowych obywateli UE przed transferami do państw trzecich.
Taki zapis musi się znaleźć w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.Jestem zafascynowany takimi wypowiedziami - jeszcze nie stworzono np. systemu danych ogólnopolskiego o ochronie osób i mienia prowadzonego przez DZiK MSW, a już na zapas martwi się - ca dalej?

Po pierwsze - trzeba i należy stworzyć takowy system.
Co zdaniem forumowiczów system taki winien w sobie zawierać?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 20 lis 2013 09:35

Przykro - że koleżanki ochroniarki i koledzy ochroniarze nie mają swojego zdania na ten poruszany temat.

To jak to jest w końcu z branżą ochrony osób i mienia w elektronicznych systemach państwa?

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEDIG)

link https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Teraz juz wszystko jest jasne?
W ochronie osób i mienia - odpowiem, że NIE.

link http://www.forbes.pl/absurdy-prawa-wpis ... 6,1,1.html

DEMO:
CEIDG, a więc Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jest działającym od 1 lipca 2011 roku teleinformatycznym spisem przedsiębiorców.

Nie wychodząc z domu, przez Internet, można więc założyć firmę, zmodyfikować dane we wpisie, zawiesić, wznowić, a także zakończyć swoją działalność gospodarczą
W ramach wpisu do CEIDG, przedsiębiorca może prowadzić, określoną kodami PKD działalność gospodarczą. Problem powstaje jednak wtedy, gdy osoba fizyczna prowadząca już jednoosobową działalność gospodarczą, chciałaby założyć drugą taką działalność, funkcjonującą pod inną firmą.
Niestety, obecna konstrukcja prawna nie daje takiej możliwości
.

Oczywiście, w ramach jednego wpisu można prowadzić różne rodzaje działalności, a więc np. sprzedawać sprzęt komputerowy przez Internet, organizować szkolenia połączone z wyjazdami integracyjnymi dla firm i produkować meble.
Rozwiązanie takie, z przynajmniej kilku powodów prowadzi jednak do absurdu.
Przede wszystkim, w związku z koniecznością wskazania we wpisie działalności przeważającej, przedsiębiorca przedstawiający np. wynajmującemu lokal, bankowi czy kontrahentowi w związku z zawieraną umową swój wpis do CEIDG, chcąc nie chcąc, pokazuje mu także informację o działalności przeważającej.
Stawiać to może przedsiębiorcę w niezręcznej sytuacji, w szczególności gdy np. kontrakt zawierany jest w związku z działalnością szkoleniową, a wpis dotyczący działalności przeważającej mówi o produkcji mebli.

To samo dotyczy nazwy firmy.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.


I tak, osoba fizyczna prowadząca działalność pod firmą Jan Kowalski Produkcja Mebli, a prowadząca także sprzedaż komputerów, wystawiając klientowi fakturę na zakup nowego laptopa, będzie musiała w miejscu wystawiającego fakturę wpisać właśnie Jan Kowalski Produkcja Mebli.
W praktyce, bardzo często prowadzi to do jeszcze bardziej absurdalnych i nieprofesjonalnych przypadków.
System CEIDG ma jeszcze jedną wadę.
Mianowicie, wpis zawiera informację o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej, która w wielu przypadkach służy uwiarygodnieniu danego przedsiębiorcy, jako np. działającego na rynku przez długi czas.
Niestety, CEIDG nie jest wystarczająco szczegółowy - nie zawiera informacji o zmianach, przez co może wprowadzać w błąd.


Kurde - w branży ochrony tak się nie da - bo KONCESJA!

Dotyczy ona firmy - czyli imienia i nazwiska.

To samo dotyczy nazwy firmy.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych


W świetle tego zapisu ustawowego ochroniarzowi nie wolno świadczyć usługi bez koncesji MSW.
To czym do diaska są umowy cywilnoprawne w ochronie osób i mienia?
[okulary]
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

konsultant
Kapitan
Kapitan
Posty: 874
Rejestracja: 31 mar 2012 10:37
Podziękował: 2 razy
Otrzymał/a podziekowań: 1 raz
Lokalizacja: Emigrant z dzikiego kraju.
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: konsultant » 20 lis 2013 12:31

Praca na umowę-zlecenie nie jest jednoosobową działalnością, bo żeby mówić o działalności, to trzeba ja zarejestrować. Jest to po prostu umowa cywilno-prawna.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 21 lis 2013 21:08

W temacie o informatyzacji w MSW i innych resortach.
link http://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/28 ... ZUKAN.html

Teraz przynajmniej jest troszkę więcej na temat niedomagania krajowego systemu informatycznego w branży ochrony - szczytu władzy administracyjnej w kraju skorumpowane przy realizacji tego projektu informatycznego.
Inne media podają, że jest już 48 zatrzymań w tej sprawie i to nie jest konieć działań służb specjalnych.
Dalej podtrzymuję to co wczesniej napisałem, że MSW długo będzie leczyć rany po tym zadanym jej przez skorumpowanych urzędników ciosie przy informatyzacji resortu.

Wracając do stwierdzenia kolegi:
konsultant pisze:Praca na umowę-zlecenie nie jest jednoosobową działalnością, bo żeby mówić o działalności, to trzeba ja zarejestrować.
Jest to po prostu umowa cywilno-prawna.


Tutaj mam sporo uwag do takiego stwierdzenia.
Umowa cywilnoprawna nie jest umową o pracę.
Umów o pracę dotyczy tylko zakres ustawy Kodeks pracy.

Jeżeli byłoby tak, jak kolega pisze - to zgodnie z Kodeksem cywilnym prawo działa po partnersku w dwie strony.

Mam w zarysie kolejny temat na forum o obiektach podlegających obowiązkowej i nieobowiązkowej ochronie i roli oraz znaczeniu pośrednika ustawowego jakim jest Koncesja w rękach prywatnej AO - stwarzająca patologiczna sytuację na rynku pracy - w tym przypadku płacowym.

Jeżeli idzie o obiekty podlegające obowiązkowej ochronie - to pole jakiegokolwiek manewru ze strony kwalifikowanego ochroniarza jest ograniczone ustawą zamówień publicznych i ustawą o OOiM z 1997r.
Dlatego tutaj nie mam nic do dodania poza tym, że prywatne AO utworzyły sobie prywatną armię parobków za groszowe wynagrodzenie.
Niech tak zostanie i pozostaje mi życzyć powodzenia AO.

Inna sytuacja kształtuje się przy komercyjnych obiektach - tych nie podlegającej obowiązkowej ochronie z listy wojewody.
Tutaj śmiało można zdać licencję POF do WPA i podjąć komercyjną działalność - równoległą do Ustawy o OOiM z 1997r.
Tylko aby ta działalność nie podpadała pod ustawę o OOiM trzeba inaczej zarejestrwoać dzialalność gospodarczą.
Tak jak na usługach kurierskich - dodawano blaszki do listów aby zmienić wagę przesyłki - w ochronie trzeba kilku działań - aby skutecznie nie podpadać pod ustawę o OOiM z 1997r.

Wystarczy w rejestrze wykazać zamiast usługi ochrniarskiej - usługę Firmy Ustawicznego Liczenia, a pracowników nazwać liczmenami - lub kontrolerami z umiejetnością sprzątania, zamiatania, umiejętności medycznych pierwszej pomocy etc.

Zamiast kontroli przepustkowej - wprowadzić na prywatnych obiektach - np. zaproszenia (taka sama moc jak przepustki), ale prawo do sprawdzania zaproszeń na obiekcie przez liczmenów - dotyczy terenu prywatnego i faktycznie mogą tam przebywać tylko osoby zaproszone.

Odpada kosztowne szkolenie na pracownika ochrony kwalifikowanego za własne pieniądze (2000 zł brutto) i badania lekarskie co 3 lata za 425 zł brutto.
Sprzątający liczmen tego nie musi robić.
A co liczy - niech to będą w umowie liście na drzewach albo co innego, czy na przykład czy zgadzają się ilości towaru na obiekcie lub liczba przebywających zaproszonych gości - jakimi są pracownicy danej firmy. ustawiczna forma liczenia i interwencja w przypadku stwiedzenia niezgodności - do wezwania obywatelskiego policji włącznie.
Odpadają wszelkie ceregiele zwiazane z WPA KWP.

Kiedy z gry wypada pośrednik ze swoją marżą (jakim jest za kożdym razem na mocy Koncesji prywatna AO) koszty realizacji umowy cywilnoprawnej spadają.

I tak oto po raz pierwszy po deregulacji umowa cywilnoprawna działałaby na korzyść ochroniarza - sorry - Liczmena.
Kwestią do rozważnia byłaby forma współpracy osób liczących towary i ludzi na komercyjnym terenie....

Cały czas mam na uwadze ten temat umów cywilnoprawnych.
Otóż taki liczmen podpisywałby z firmą komercyjną umowę cywilnoprawną - w której wykazywałby - że pracuje na 100 złotych brutto miesięcznie.
Od tej kwoty odprowadzałby podatki - teraz on waląc w rogi Ministerstwo Finansów - a odciążyłby w tym zakresie prywatne Agencje Ochrony, które przetarły szlak w takim działaniu i to one do tej pory stosują taką metodę - która nikogo nie dziwi, a nawet budzi akceptację - w tym DZiK MSW, które udaje, że nie ma żadnego problemu.

Na kolejnej umowie już byłaby godziwa stawka - która umozliwałaby godziwe zarobki dla Liczmena - nawet zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ochrony publikowanymi na łamach portali Internetowego.

Sprawy finansowe prowadziłoby wybrane Biuro Podatkowe za kwotę około 600 zł brutto rocznie.

Kwestia ubezpieczenia liczmena od OC - składki roczne nie są wygórowane - mniejsze jak OC za auto.

Mam inne przemyślenia - ale poczytam uwagi kolegów na zaprezentowany materiał jaki napisałem na forum....
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

konsultant
Kapitan
Kapitan
Posty: 874
Rejestracja: 31 mar 2012 10:37
Podziękował: 2 razy
Otrzymał/a podziekowań: 1 raz
Lokalizacja: Emigrant z dzikiego kraju.
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: konsultant » 22 lis 2013 10:13

Czy ja coś pisałem o umowie o pracę? Po prostu stwierdziłem, że działalność gospodarcza wymaga zarejestrowania. Co do tych liczmenów i tak dalej, to pamiętaj, że głównym powodem, dla którego nie ma takich firm, jest to, że klienci potrzebują koncesjonowanej firmy w kwestiach ubezpieczeniowych.

Awatar użytkownika

ciec2012
Sierżant
Sierżant
Posty: 298
Rejestracja: 26 lip 2012 15:14
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: ciec2012 » 22 lis 2013 10:27

Epitet pisze: Kiedy z gry wypada pośrednik ze swoją marżą (jakim jest za kożdym razem na mocy Koncesji prywatna AO) koszty realizacji umowy cywilnoprawnej spadają.

I tak oto po raz pierwszy po deregulacji umowa cywilnoprawna działałaby na korzyść ochroniarza - sorry - Liczmena.
Kwestią do rozważnia byłaby forma współpracy osób liczących towary i ludzi na komercyjnym terenie....

Cały czas mam na uwadze ten temat umów cywilnoprawnych.
Otóż taki liczmen podpisywałby z firmą komercyjną umowę cywilnoprawną - w której wykazywałby - że pracuje na 100 złotych brutto miesięcznie.
Od tej kwoty odprowadzałby podatki - teraz on waląc w rogi Ministerstwo Finansów - a odciążyłby w tym zakresie prywatne Agencje Ochrony, które przetarły szlak w takim działaniu i to one do tej pory stosują taką metodę - która nikogo nie dziwi, a nawet budzi akceptację - w tym DZiK MSW, które udaje, że nie ma żadnego problemu.

Na kolejnej umowie już byłaby godziwa stawka - która umozliwałaby godziwe zarobki dla Liczmena - nawet zgodnie z wytycznymi Polskiej Izby Ochrony publikowanymi na łamach portali Internetowego.

Sprawy finansowe prowadziłoby wybrane Biuro Podatkowe za kwotę około 600 zł brutto rocznie.

Kwestia ubezpieczenia liczmena od OC - składki roczne nie są wygórowane - mniejsze jak OC za auto.

Mam inne przemyślenia - ale poczytam uwagi kolegów na zaprezentowany materiał jaki napisałem na forum....


Agencja jest rzeczywiście pośrednikiem.

Ale z punktu widzenia klienta zapewnia ciągłość świadczonej usługi. W przypadku nieobecności PO podstawia natychmiast innego. Trudno wyobrazić sobie aby klient klient wydzwaniał po zaprzyjaźnionych PO aby przyszli bo jeden nawalił.

Agencja bierze też na siebie całą biurokrację. Jedna faktura w miesiącu.

Pełni też rolę nadzorczą i kontaktową. Trudno też sobie wyobrazić aby klient dzwonił do każdego PO oddzielnie z uwagami. Czyli znów agencja wyręcza w tym klienta.

Także moim zdaniem nie ma to szans w przypadku PO.

Ma to oczywiście rację bytu w przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują na własną rękę, czyli freelancerach. Ale to zaledwie garstka, która nie zajmuje się otwieraniem bramy.
K O N
S T Y
T U C
J A

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 22 lis 2013 11:37

Dziekuję za odpowiedź w temacie.
ciec2012 pisze:Agencja bierze też na siebie całą biurokrację.
Jedna faktura w miesiącu.
Pełni też rolę nadzorczą i kontaktową.
Trudno też sobie wyobrazić aby klient dzwonił do każdego PO oddzielnie z uwagami.
Czyli znów agencja wyręcza w tym klienta
.


Nie ma organizacji gospodarczej niezastąpionej.
Trzymam się podziału sektora branży ochrony na obiety z listy wojewody i takie, które są zwyczajnie komercyjne.
Swoją uwagę z nietypowymi pomysłami skupiam na obiektach komercyjnych - a to dlatego, że DZiK MSw nie jest w stanie skontrolować i zweryfikować na dzisiaj tego co posiada i nadzoruje.
Na pewni odczułby ulgę , gdyby z niego zdjąć część obowiązków - może wreszcie z obiektami obowiazkowej kontroli dałby sobie radę?
To tylko w końcu rozważania.

Brak alternatywy powoduje kanalizowanie w jednym kierunku branży ochrony - a tym samym jej alienację.

Uważałem, że deregulacja spowoduje zniesienie obowiązku koncesji przynajmniej w tej części komercyjnej.
Ale nie.
Chcesz być pracownikiem ochrony - to nie masz żadnego wyboru - na terenie Polski musisz korzystać z pośrednictwa agencji ochrony - co moim zdaniem jest niekonstytucyjnym ograniczeniem swobody gospodarczej i wolnosci wybory pracodawcy lub formy działalności gospodarczej - tym bardziej, że branża ochrony nie jest wpisana w krajowy system bezpieczeństwa.
Służy wąskiej grupie społecznej właścicieli do monpolistycznej pozycji na rynku - usankcjonowanej przez państwo.

Fakt - jest alternatywa - udział po specjalistycznym szkoleniu w misjach ochronnych zagranicznych ( vide Irak, Afganistan, eskorta statków etc.).

Co do formy organizacyjnej - to widziałbym spółdzielnie.
link http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672523#

DEMO:
Definicja, zakładanie

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Fundusz udziałowy to łączna kwota wpłaconych przez członków spółdzielni udziałów. Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Cechami charakterystycznymi spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz obowiązek nawiązania stosunku pracy z wszystkimi członkami spółdzielni (podpisania określonej w przepisach spółdzielczej umowy o pracę). Spółdzielnię pracy może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (nie muszą być to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Wyjątkiem są spółdzielnie produkcji rolnej, do których założenia wystarczy 5 osób.

Oprócz działalności gospodarczej spółdzielnia może prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Najważniejszym dokumentem wewnętrznym spółdzielni jest jej statut. Oprócz spraw podstawowych, takich jak struktura, prawa i obowiązki członków, musi być m.in. wskazany przedmiot działalności, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów oraz zasadę pokrywania strat.

Kapitał założycielski

Fundusz udziałowy spółdzielnie jest to łączna kwota wpłaconych przez członków spółdzielni udziałów.

Organy władzy, pracownicy

Spółdzielnie pracy mają rozbudowaną strukturę, którą tworzą: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd oraz – w przypadku zastąpienia walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli – zebranie grup członkowskich. Najważniejszym organem spółdzielni (jej najwyższą władzą) jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie wybiera i powołuje zarząd oraz radę nadzorczą, przyjmuje sprawozdania roczne oraz absolutorium dla zarządu. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są w drodze głosowania i obowiązuje zasada, że każdy członek spółdzielni ma jeden głos, niezależnie od wysokości udziałów. Natomiast zarząd reprezentuje spółdzielnię i zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółdzielni (w ramach przyznanych mu w statucie kompetencji), w szczególności zarządza jej majątkiem. Rada nadzorcza jest wewnętrznym organem kontroli nad działalnością spółdzielni.

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Spółdzielnie pracy prowadzą, w interesie swoich członków, nieograniczoną działalność gospodarczą. Spółdzielnia pracy może tworzyć fundacje, spółki, tworzyć i przystępować do spółdzielni osób prawnych i innych spółdzielni pracy oraz związków spółdzielczych. Może również jako członek wspierający przystępować do związków (federacji) organizacji pozarządowych. Spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne lub związki gospodarcze oraz przystępować do takich związków.

Majątek, dochód

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, a zysk podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Przy czym co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.


I tutaj ten element integracji pracowników ochrony i wszystkie elementy związane z odpowiedzialnością miałyby swój prawny status.
Czyli:
Agencja bierze też na siebie całą biurokrację.
Jedna faktura w miesiącu.
Pełni też rolę nadzorczą i kontaktową.
Trudno też sobie wyobrazić aby klient dzwonił do każdego PO oddzielnie z uwagami.
Czyli znów agencja wyręcza w tym klienta.czyli spółdzielnia na miejsce brakującego pracownika natychmiast wstawia drugiego.
Dla takiej spółdzielni pracowniczej odpada kwestia nadbudowy administracyjnej, co przekłada się na koszty.
Spółdzielnia powstaje w celu ochrony tylko jednego obiektu spoza listy o obowiązkowej ochronie.
Jest w swojej materii konkurencyjna, ma wiele innych zalet.
I tutaj można wykorzystać element KRUS - założyć spółdzielnię na terenie rolniczym.

Kwestia płatności ze strony zlecającego usługę - kłopoty windykacyjne należności - to jest ta mała chmurka na horyzoncie w przypadku braku płynności w płatnościach.

Tutaj element Liczmena pasowałby jak ulał.
Przynajmniej ja tak uważam.

W sprawie poruszonej w poście nie odkrywam Ameryki.
Funkcjonują etaty w zawodzie, które nie podlegają kontroli DZiK MSW.
DEMO:
Loss Prevention Investigator
(Specjalista ds. Zapobiegania Stratom)

Charakterystyka zwodu:
- Ochrona fizyczna w sklepie – obsługa kamer przemysłowych, monitorowanie zdarzeń alarmowych, ewidencja i przygotowanie dokumentacji dla organów ścigania, koordynacja pracy pracowników ochrony fizycznej.
- Postępowanie z kradzieżą zewnętrzną i wewnętrzną – dokonywanie ujęć zgodnie z procedurami TJX Poland w zakresie kradzieży oraz oszustw, wykonywanie czynności dochodzeniowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami TJX Poland. Działania mające na celu zabezpieczenie mienia oraz pracowników firmy.
- Poszerzanie świadomości w zakresie zapobiegania stratom – promowanie programów mających na celu minimalizację strat, utrzymywanie profesjonalnych relacji z Kierownictwem Sklepu w celu wspierania i promocji zadań Działu Zapobiegania Stratom, omawianie wraz z Kierownictwem Sklepów obszarów narażonych na największe straty, prowadzenie szkoleń dla pracowników sklepu.
- Administracja – prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami TJX Poland, terminowe przesyłanie raportów. Ochrona wrażliwych danych, dbałość o stan techniczny wyposażenia.
Wymagania:
- Min. 1 rok doświadczenia jako Specjalista ds. Zapobiegania Stratom lub na pokrewnym stanowisku w sklepie;
- Min. 1 rok doświadczenia w obsłudze kamer przemysłowych ( CCTV) w sklepie z praktyką w zakresie dokonywania samodzielnych ujęć;
- Znajomość podstaw prawnych oraz posiadanie praktycznych umiejętności postępowania w przypadku ujawnienia przestępstw oraz wykroczeń;
- Umiejętność efektywnego komunikowania się oraz pracy w zespole;
- Asertywność;
- Samodyscyplina;
- Predyspozycje do pracy w warunkach stresu;
- Obsługa komputera.
Warunki pracy;
W związku z dynamiczną ekspansją na rynku polskim ciągle poszukujemy zmotywowanych, doświadczonych i kompetentnych pracowników.
Ponadto cenimy sobie lojalność, odpowiedzialność oraz elastyczność.


Pokazałem pracę ochroniarza - ale nie ochroniarza....
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

konsultant
Kapitan
Kapitan
Posty: 874
Rejestracja: 31 mar 2012 10:37
Podziękował: 2 razy
Otrzymał/a podziekowań: 1 raz
Lokalizacja: Emigrant z dzikiego kraju.
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: konsultant » 22 lis 2013 14:14

Jeden szkopuł -owa spółdzienia musiałaby uzyskać koncesję. Nie myl pracy dla wlasnej firmy (nawet na zasadzie ochroniarza-nie ochroniarza) ze świadczeniem usług dla podmiotów zewnętrznych. Nie zgodzę się też z tym niekonstytucyjnym ograniczeniem. Jedyne co widzę niekonstytucyjne to to, że osoba fizyczna nie może mieć pelnomocnika z licencją, jak to się dzieje np. w usługach deektywistycznych.

Awatar użytkownika

konsultant
Kapitan
Kapitan
Posty: 874
Rejestracja: 31 mar 2012 10:37
Podziękował: 2 razy
Otrzymał/a podziekowań: 1 raz
Lokalizacja: Emigrant z dzikiego kraju.
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: konsultant » 22 lis 2013 14:14

Jeden szkopuł -owa spółdzienia musiałaby uzyskać koncesję. Nie myl pracy dla wlasnej firmy (nawet na zasadzie ochroniarza-nie ochroniarza) ze świadczeniem usług dla podmiotów zewnętrznych. Nie zgodzę się też z tym niekonstytucyjnym ograniczeniem. Jedyne co widzę niekonstytucyjne to to, że osoba fizyczna nie może mieć pelnomocnika z licencją, jak to się dzieje np. w usługach deektywistycznych.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13857
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Departament Zezwoleń i Koncesji MSW (DZiK)

Postautor: Epitet » 09 gru 2013 09:21

Spółdzielnia ochrony jest moim zdaniem panaceum - tutaj potrzebny jest idealny układ handlowy z ochraniana firmą - ochrona coś na wzór WSO.

Wracając do DZiK MSW - to PZP Ochrona oragnizuje konferencję w dniu 10 grudnia (jutro) nt deregulacji na którą jest zaproszony Pan Dyr. C. Galwas i Dyr. Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Pan Marek Walczak.

link http://www.kzpochrona.com.pl/index.php

Ciekawe - co Panowie powiedzą na brak rozporządzeń do noweli ustawy?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Analiza ogólna”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości